Sosyal Medya

Güvenlik/Koruma

KVK Kurumu, KVK Uzmanlığı Sertifikasyon Mekanizmasını Belirledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) FinTech Sektör Meclisi Üyesi ve SRP-Legal Kurucu ve Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün Tebliğ’in kişisel verilerin korunması gibi hassas bir konuda KVK Kurumu’nun bugüne değin başarıyla yürüttüğü tüm süreçlerin niceliği açısından sertifikasyon mekanizmasının önemli katkılar sağlayacağını değerlendirdi...

KVK Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Uzmanlığı Sertifikasyon Mekanizmasını Belirledi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esas Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 06.12.2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ (TS) EN ISO/IEC 17024 numaralı standarda uygun olarak Veri Koruma Görevlisi Programı dâhilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik hukuk doktorası, çeşitli akademik çalışmaları ve bu konuda bir kitabı da bulunan aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Danışmanı, TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı, Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) FinTech Sektör Meclisi Üyesi ve SRP-Legal Kurucu ve Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün Tebliğ’in kişisel verilerin korunması gibi hassas bir konuda KVK Kurumu’nun bugüne değin başarıyla yürüttüğü tüm süreçlerin niceliği açısından sertifikasyon mekanizmasının önemli katkılar sağlayacağını değerlendirerek, Tebliğ ile KVK uzmanı olmayanların bu konuda kendilerini topluma ve kurumlara uzman olarak tanıtmalarının önüne geçileceğini değerlendirdi.

Tebliğ kapsamında öne çıkan konuları şu şekilde özetledi:

  • Veri Koruma Görevlisi unvanına sahip kişilerin kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip oldukları kabul edilecek ve bu unvanı sertifika geçerlilik süresi olan 4 yıl boyunca kullanabilecekler.
  • Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile paralel olarak, mevzuatımıza Veri Koruma Görevlisi (“DPO”) kavramı dahil edilmiştir. Tebliğ uyarınca Veri Koruma Görevlisi; sertifikasyon sınavında başarılı olarak veri koruma görevlisi unvanını kullanmaya hak kazanan gerçek kişiyi ifade etmektedir.
  • Veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin bünyesinde Veri Koruma Görevlisi istihdam etmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una ve ilgili mevzuata uyma sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.
  • Veri Koruma Görevlisi Sertifikası sınavına başvurma hakkı, sınav tarihinden önceki son 4 yıl içinde katılım belgesi almış olanlara veya geçerli bir veri koruma görevlisi sertifikasına sahip olmak koşuluyla, programda belirlenen şartları haiz olanlara tanınacaktır.
  • Sertifikasyon faaliyetinin tarafsız, şeffaf ve etkin sürdürülmesini sağlamak amacıyla kamuya açık bir biçimde sorgulama imkânı tanıyan Sertifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sistemi (“SERTABİS”) kurulacaktır.
  • SERTABİS’ te katılım belgesinde yer alan bilgiler, personel belgelendirme kuruluşunun bilgileri ve statülerinde gerçekleşen değişiklikler ile sertifika sahibi kişilerin bilgileri, program kapsamında yapılan sınavların tarihlerinin yanı sıra sınavda başarılı olan kişilerin; sertifika tarihleri, sertifika numaraları, sertifika geçerlilik süreleri ve sertifika statülerine dair bilgiler yer alacak.
  • Program kapsamında şikâyet veya itiraz başvuruları personel belgelendirme kuruluşuna yapılacaktır ve personel belgelendirme kuruluşuna şikâyet veya itiraz yolu tüketilmeden Kuruma başvuru yapılamayacaktır.
  • Personel belgelendirme kuruluşları Türk Akreditasyon Kurumu (“TÜRKAK”) tarafından akredite edilip, TÜRKAK akreditasyonu tamamen veya kısmen askıya alabilir veya kuruluşun kapsamını daraltabilir.

Dr. Öngün, sertifikasyon mekanizmasının doğru işlerliğinin akredite olmuş personelin sadece yurtiçi çalışmalar bakımından değil, konuya ilişkin olarak uluslararası arenada yürütülecek çalışmalara da önemli katkıları olacağını ve mevzuat kapsamında Veri Koruma Görevlisi kavramının GPDR ile paralel olacak şekilde benimsenmiş olmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

SRP-Legal Kimdir?

SRP-Legal, teknoloji ve yeni iş modellerinin, bilgi ve teknolojinin dönüştürdüğü alanlar başta olmak üzere Müvekkillerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine özel hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

SRP-Legal, mevzuat değişikliklerinin hazırlanması, Müvekkillerin regülatörler ile ilişkilerinin yönetilmesi, regülasyonların değiştirilmesi hususlarında da Müvekkillere hukuki ve stratejik destek sağlamaktadır.

SRP-Legal olarak, düzenlemelerin öngördüğü gerekliliklere ve düzenleyici kurumların uygulamalarına uygun iş stratejilerinin kurulması, lisanslama/yetkilendirme işlemlerinin yapılması üzerine çalışmaktayız.

SRP-Legal Hukuk Ofisi’nin Kurucu ve Yönetici Ortağı olan Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün; Teknoloji, Medya ve Haberleşme Hukuku, Finansal Teknoloji ve E-Ticaret Hukuku ve aynı zamanda Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku ve Veri Koruması/Gizliliği alanlarında geniş bir tecrübeye sahiptir.

Dr. Öngün ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü misafir Öğretim Üyesidir. Üniversite’de Kişisel Verilerin Korunması konusunda yüksek lisans dersi vermekte ve tez danışmanlığı yapmaktadır.

Dr. Öngün aynı zamanda, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku isimli kitabın da yazarıdır. Uygulamalı Rekabet Hukuku Kitabının Fintek Sektör Oyuncularının Bankalar ile Rekabeti Bölümünün yazarıdır, Hüseyin Hatemi’ye Armağan adlı kitabının Veri Koruma Hukuku Bölümünün yazarıdır.

Dr. Öngün, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı, Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) Yürütme Kurulu üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) FinTech Sektör Meclisi Üyesi, Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Danışma Kurulu Üyesi, Teknolojide Kadın Derneği (WTech) kurucu üyesi ve Etik Kurulu üyesi, International Women Forum (IWF) Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve International Association of Privacy Professionals (IAPP) üyesi, Endeavour Türkiye’nin mentoru ve FintechTime Dergisinin Danışma Kurulu Üyesidir.

Dr. Öngün, SRP-Legal’i kurmadan önce, Turkcell Grup’ta 10 yılı aşkın bir süre çalışmıştır. Turkcell Grupta Hukuk ve Regülasyon Stratejileri Genel Müdür Yardımcılığı ve Regülasyon Stratejileri Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. SRP-Legal kapsamında, Dr. Öngün müvekkillerine sadece hukuki konularda değil aynı zamanda regülasyon stratejileri konusunda da danışmanlık vermektedir.