Sosyal Medya

Genel

20 Yaş ve üstü araçlarda MTV Teşviki Kararı 2017 Yürürlüğe Girdi

20 Yaş ve üstü araçlarda MTV Teşviki Kararı 2017 Yürürlüğe Girdi. Resmi Gazete yayımlanan MTV Teşvik Kararı DETAYLARI BURADA!

MTV Teşviki Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

20 Yaş ve üstü araçlarda MTV Teşviki Kararı 2017 Yürürlüğe Resmen Girdi.

20 Yaş ve üstü araçlarda MTV Teşviki Kararı 2017 Resmi Gazete‘de yayımlandı. Söz konusu karar sonrasında Hurda ayrılacak eski araçlar üzerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisi, zam, borç, faiz, cezaların hepsi siliniyor!

Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması için teslim eden kişiler adına hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak ödenmemiş MTV borcu, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları silinecek.

20 Yaş ve üstü araçlarda MTV Teşviki Kararı 2017

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MTV Teşviki Kararı 2017 -Hurda Araç Yasası 2017

Buna göre;

Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına; hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi; vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların; bu durumlarının kanaat verici belgelerle teşvik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.

Hurdaya Çıkanları Kullananlar ise Cezalandırılacak!

Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde; borçlarının silindiği tarih itibariyle trafik tescil kaydı yapacak. Bu takdirde; silinen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılacak ve ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilecek.

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar; bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26 Aralık 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi gereğince; il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları; taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257’nci maddesi gereğince cezalandırılacak.

Hurda Araç Yasası 2017 ile ilgili tüm detaylar bu haberde